Zkoušky a předměty

Zkoušky a předměty jednotlivé zkoušky

Předměty a formy zkoušek, které je možné konat v rámci jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, jsou uvedeny v § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předměty:

Informace o požadavcích kladených na uchazeče o jednotlivou zkoušku z jednotlivých předmětů získáte v Katalozích požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Tyto katalogy je možné stáhnout na stránkách maturita.cermat.cz.

Český jazyk a literatura

Jednotlivá zkouška z českého jazyka a literatury je tzv. zkouška komplexní. To znamená, že se skládá ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Didaktický test z českého jazyka a literatury

Didaktický test z českého jazyka a literatury se bude konat 5. května 2020 od 8.00 hodin. Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají uchazeči o vykonání jednotlivé zkoušky 75 minut. Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vypracovaného školským poradenským zařízením. U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky kromě psacích potřeb. Osoby, které se alespoň 4 z předcházejících 8 let vzdělávaly ve škole mimo území České republiky, mají navýšen čas na vypracování testu o 30 minut a mohou použít překladový slovník.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná již v polovině dubna, konkrétně 8. dubna 2020 od 8.00 hodin. Na začátku písemné práce dostane uchazeč o jednotlivou zkoušku testový sešit s nabídkou 6 zadání. V testovém sešitu je k dispozici jedna prázdná stránka pro rozvrhnutí práce, navržení osnovy nebo jiné poznamenání myšlenek. Na vypracování zkoušky je dán časový limit 110 minut. Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek mají na sepsání písemné práce více času. Povolenou pomůckou u písemné práce z českého jazyka a literatury jsou kromě psacích potřeb také pravidla českého pravopisu. Osoby, které se alespoň 4 z předcházejících 8 let vzdělávaly ve škole mimo území České republiky, mají navýšen čas na vypracování zkoušky o 45 minut a mohou použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Minimální počet slov, který uchazeč o jednotlivou zkoušku při písemné práci z českého jazyka a literatury musí napsat, je 250. Horní hranice počtu slov není u písemné práce z českého jazyka a literatury stanovena.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Ústní zkoušky se budou v rámci jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, konat v termínu od 18. do 29. května 2020. Konkrétní termín konání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury bude stanoven na základě počtu přihlášek. Při stanovení termínu je třeba zohlednit kapacitní možnosti zkušebního místa, přičemž bude snaha termín ústní zkoušky co nejvíce přiblížit termínům ostatních dílčích zkoušek z daného zkušebního předmětu konaného ve zkušebním místě. Termín konání ústní zkoušky obdrží uchazeč v pozvánce k jednotlivé zkoušce do konce března.

Zkouška samotná začíná pro uchazeče v okamžiku, kdy si vylosuje číslo zadání a obdrží odpovídající pracovní list. Pracovní list obsahuje vše podstatné, co potřebuje k přípravě na potítku. To znamená výňatek z uměleckého a neuměleckého textu a vlastní zadání. Čas pro přípravu na potítku je 20 minut a vlastní zkoušení trvá nejdéle 15 minut. U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky, tedy ani čtenářský deník.

Seznam literárních děl pro jednotlivou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je ke stažení zde.

Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky je povinen odevzdat vlastní seznam vybraných literárních děl nejpozději do 13. března 2020.

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu uchazeče zastoupena próza, poezie, drama.

Vlastní seznam literatury uchazeč předává Centru prostřednictvím formuláře ve formátu .xlsx (MS Excel). Formulář včetně nabídky literárních děl je ke stažení zde. Vyplněný formulář je nutné zaslat na adresu pjz@cermat.cz nejpozději do 13. března 2020.

Podrobnější informace k dílčím zkouškám z českého jazyka a literatury naleznete na maturita.cermat.cz.

Hodnocení jednotlivé zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce a ústní zkouška je hodnocena centrálními hodnotiteli, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test : Písemná práce : Ústní zkouška) jsou 1 : 1 : 1.

Matematika

Jednotlivá zkouška z matematiky se bude konat pouze formou didaktického testu. Zkouška z matematiky začíná 4. května 2020 v 8.00 hodin. Po administraci, kdy uchazeči o jednotlivou zkoušku obdrží testový sešit i záznamový arch, mají žáci na vykonání zkoušky 120 minut čistého času. Povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby. Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se alespoň 4 z předcházejících 8 let vzdělávaly ve škole mimo území České republiky, mají navýšen čas na vypracování testu o 10 minut.

Více informací ke zkoušce z matematiky naleznete na stránkách maturita.cermat.cz.

Cizí jazyk

Stejně jako u společné části maturitní zkoušky je i u jednotlivé zkoušky nabízeno 5 cizích jazyků.

Anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.

Jednotlivá zkouška z cizího jazyka je pojata jako zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování jednotlivé zkoušky je proto zapotřebí uspět u třech dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.

Termíny konání jednotlivých písemných zkoušek z cizích jazyků podle Jednotného zkušebního schématu


JZ2020 Písemná práce Didaktický test Ústní zkouška
Den Čas Den Čas
Anglický jazyk 30. dubna 8:00 4. května 13:00 V období od 18. do 29. května 2020 (přesný termín stanoví Centrum do konce března 2020).
Německý jazyk 30. dubna 10:30 5. května 13:00
Ruský jazyk 30. dubna 10:30 5. května 13:00
Španělský jazyk 30. dubna 10:30 5. května 13:00
Francouzský jazyk 30. dubna 13:00 4. května 8:00

Didaktický test z cizího jazyka

Didaktický test z cizího jazyka se skládá ze dvou subtestů – poslechový subtest a subtest čtení a jazyková kompetence. S výjimkou těch, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek, má uchazeč na vypracování poslechové části 40 minut a při vyplnění subtestu čtení a jazykové kompetence je časový limit 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Povolenými pomůckami u didaktického testu jsou pouze psací potřeby.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemná práce se skládá ze dvou částí (tj. je třeba napsat dva texty) a není dána možnost výběru zadání.

Zadání obou částí a instrukce pro zpracování jsou obsaženy v testovém sešitu. Tento sešit uchazeč o jednotlivou zkoušku používá v průběhu celé zkoušky, může si do něj psát poznámky, koncept, osnovu apod. Cokoli si zapíše do testového sešitu, nebude předmětem hodnocení. Hodnotit se bude až práce napsaná do záznamového archu. V něm je vyznačen prostor pro čistopis vlastní práce, resp. obou částí písemné práce. Uchazeč má na vypracování obou částí zkoušky 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Povolené pomůcky pro písemnou práci jsou psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

Předepsaný počet slov při psaní jednotlivých částí písemné práce je 120–150 slov u první části a 60–70 slov u části druhé.

Ústní zkouška z cizího jazyka

Ústní zkoušky se budou konat v termínu od 18. do 29. května 2020. Konkrétní termín konání ústní zkoušky z cizího jazyka bude stanoven na základě počtu přihlášek. Při stanovení termínu je třeba zohlednit kapacitní možnosti zkušebního místa, přičemž bude snaha termín ústní zkoušky co nejvíce přiblížit termínům ostatních dílčích zkoušek z daného zkušebního předmětu konaného ve zkušebním místě. Termín konání ústní zkoušky obdrží uchazeč v pozvánce k jednotlivé zkoušce do konce března.

Ústní zkouška začíná v okamžiku, kdy je vylosováno číslo zadání a obdržen pracovní list. Pracovní list uchazeče obsahuje vše, co potřebuje vědět o průběhu ústní zkoušky, tzn. tematické okruhy jednotlivých částí, informaci o čase vymezeném pro každou část, pokyny s úkoly a podněty, které lze využít. Vždy se losuje z minimálně 5 a více pracovních listů. Na přípravu je 20 minut, samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. U ústní zkoušky jsou povolenými pomůckami psací potřeby a slovník.

Pracovní list se skládá ze 4 částí. Jednotlivé části se liší tématem, časem trvání a ověřovanými dovednostmi, tedy tím, jaký typ projevu bude po zkoušeném požadován – popis, porovnání, vyprávění, referát, dialog, prezentace, diskuse atd.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka

Hodnocení didaktického testu probíhá centrálně. Písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny hodnotiteli, kteří jsou centrálně jmenováni, a ústní zkouška je hodnocena dvěma hodnotiteli jmenovanými Centrem. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z cizího jazyka se vypočítá jako vážený průměr bodů z dílčích zkoušek přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test : Písemná práce : Ústní zkoušení) jsou 2 : 1 : 1.

Detailnější informace ke zkoušce z cizího jazyka naleznete na stránkách maturita.cermat.cz.