Přiznané uzpůsobení podmínek

Přiznané uzpůsobení podmínek konání jednotlivé zkoušky

Přiznané uzpůsobení podmínek (dále jen PUP) konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se řídí stejnými pravidly, jako je tomu pro společnou část maturitní zkoušky.

Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je osobám, kterým v naplnění jejich vzdělávacích možností brání překonatelné překážky spočívající v jejich zdravotním stavu, zaručeno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – konkrétně se jedná o § 16. Hlavním cílem koncepce společné části maturitní zkoušky, respektive jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou společné části maturitní zkoušky odpovídá, je umožnit zdravotně znevýhodněným osobám konat zkoušku takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledek zkoušky.

Osoby s PUP konající jednotlivou zkoušku jsou zařazeni do jedné ze 4 kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do jedné ze 3 skupin podle míry požadovaných uzpůsobení.

Kategorizace PUP podle typu speciálních vzdělávacích potřeb:

  • tělesné postižení (TP);
  • zrakové postižení (ZP);
  • sluchové postižení (SP);
  • specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).

Přehled uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky naleznete na maturita.cermat.cz.

K zařazení do určité kategorie a skupiny pro PUP je nutné, aby měl uchazeč o jednotlivou zkoušku v době přihlašování k dispozici odborné doporučení, které obsahuje informace o jeho zařazení do příslušné skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence či tlumočnických služeb.

Odborná doporučení zpracovává a vydává certifikované školské poradenské zařízení (speciální pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna).