Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Užitečné informace

Přihlášení k jednotlivé zkoušce

Uchazeč o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se po registraci a přihlášení k jednotlivé zkoušce na Portálu jednotlivé zkoušky dostaví na zkušební místo podle údajů, které obdrží v pozvánce k jednotlivé zkoušce.

Přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, probíhá prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky. Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky musí zkoušky závazně objednat nejpozději do 1. prosince 2023, přičemž poplatek za vykonání zkoušky je nutné zaplatit nejpozději do 8. prosince 2023.

Storno přihlášky je možné provést nejpozději do 8. prosince 2023. Pokud uchazeč zkoušku do tohoto termínu nestornuje podle podmínek pro storno přihlášky, nebude mu zaplacený poplatek vrácen ani v případě, že se ke zkoušce nedostaví.

Obecná pravidla konání jednotlivé zkoušky

Didaktické testy se konají podle jednotného zkušebního schématu v době konání společné části maturitní zkoušky. Zkušební místa pro konání jednotlivé zkoušky jsou stanovena ředitelem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Pracovníci vykonávající odborné funkce při zajištění jednotlivé zkoušky jsou jmenováni ředitelem Centra.


  • Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky by měl být přítomen ve stanovené učebně nejpozději v čase zahájení úvodní administrace zkoušky v učebně. Pozdní příchod, který naruší průběh zkoušky, může znamenat vyloučení uchazeče ze zkoušky.

  • Uchazeč o jednotlivou zkoušku se při zkoušce prokazuje průkazem totožnosti opatřeným fotografií. Pokud uchazeč neprokáže svou totožnost nebo se proviní proti pravidlům zkoušky, nebude ke zkoušce připuštěn.

  • V průběhu zkoušky není povoleno mít u sebe mobilní telefon (byť vypnutý) nebo jiný elektronický komunikátor. Je to důvod k okamžitému vyloučení od zkoušky.

  • Vyjma uchazečů s přiznaným uzpůsobením podmínek konání jednotlivé zkoušky není možné během písemných zkoušek opustit učebnu a opět se do ní vrátit.

  • Záznamový arch se vyplňuje černě nebo modře píšící propisovací tužkou. Bude-li písemný projev nečitelný, přerušovaný či rozmazaný, mohou se vyskytnout potíže při hodnocení zkoušky.

  • V případě, že uchazeč konající jednotlivou zkoušku poruší pravidla konání zkoušky, je zadavatel zkoušky oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky v souladu s § 80a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Testový sešit obsahuje zejména samotné testové úlohy a bodové hodnocení úloh nebo částí testu. Z titulní strany se uchazeč o jednotlivou zkoušku dozví počet testových úloh, povolené pomůcky, maximální dosažitelný počet bodů v testu a pokyny k vyplnění záznamového archu (viz dále). Do testového sešitu si lze dělat poznámky, které nebudou předmětem hodnocení.

Záznamový arch slouží pro zápis odpovědí u didaktického testu a pro zaznamenání textu písemné práce. Záznamové archy budou skenovány a úlohy elektronicky zpracovány. Žádné zápisy mimo pole vyznačená v záznamovém archu nebudou načteny a vyhodnoceny.

Opravné zkoušky

V případě, že by uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky neuspěl, má ze zákona právo zkoušku opakovat, a to nejvýše dvakrát. Opakovat zkoušku však lze vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. K opravné zkoušce se uchazeč přihlašuje opět pomocí Portálu jednotlivé zkoušky.

Proti výsledku zkoušky není možné podat žádost o přezkum.

Přiznané uzpůsobení podmínek konání jednotlivé zkoušky (PUP)

Přiznané uzpůsobení podmínek konání jednotlivé zkoušky (PUP) je pro uchazeče, kterým v naplnění jejich vzdělávacích možností brání překonatelné překážky spočívající v jejich zdravotním stavu.

Hodnocení zkoušek jednotlivé zkoušky

Hodnocení zkoušek jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se řídí stejnými pravidly a metodikami jako hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky. Kritéria hodnocení jsou stanovena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 31. března roku, v němž se zkouška koná.

Výsledky jednotlivé zkoušky

Uchazeč o jednotlivou zkoušku se své výsledky dozví po přihlášení do Portálu jednotlivé zkoušky nejpozději 20 dnů od vykonání zkoušky. Výsledky zde budou uvedeny jako body dosažené v dané zkoušce.

Vykoná-li uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně, bude mu na jeho adresu odesláno Osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději 7 dnů ode dne stanovení celkového hodnocení zkoušky.