Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Přiznané uzpůsobení podmínek

Přiznané uzpůsobení podmínek konání jednotlivé zkoušky

Přiznané uzpůsobení podmínek (dále jen PUP) konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se řídí stejnými pravidly, jako je tomu pro společnou část maturitní zkoušky.

Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je osobám, kterým v naplnění jejich vzdělávacích možností brání překonatelné překážky spočívající v jejich zdravotním stavu, zaručeno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – konkrétně se jedná o § 16. Hlavním cílem koncepce společné části maturitní zkoušky, respektive jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou společné části maturitní zkoušky odpovídá, je umožnit zdravotně znevýhodněným osobám konat zkoušku takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich handicapu na výsledek zkoušky.

Osoby s PUP konající jednotlivou zkoušku jsou zařazeni do jedné ze 4 kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do jedné ze 3 skupin podle míry požadovaných uzpůsobení.

Kategorizace PUP podle typu speciálních vzdělávacích potřeb:

  • tělesné postižení (TP);
  • zrakové postižení (ZP);
  • sluchové postižení (SP);
  • specifické poruchy učení a ostatní (SPUO).

Přehled uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky naleznete na maturita.cermat.cz.

K zařazení do určité kategorie a skupiny pro PUP je nutné, aby měl uchazeč o jednotlivou zkoušku v době přihlašování k dispozici odborné doporučení, které obsahuje informace o jeho zařazení do příslušné skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence či tlumočnických služeb.

Odborná doporučení zpracovává a vydává certifikované školské poradenské zařízení (speciální pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna).