Úvodní stránka

V souladu s § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání termín konání jednotlivé zkoušky nejpozději 2 měsíce před jejím konáním. Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, je pro rok 2020 vyhlášena.

Upozornění:
Veškeré případné změny termínů, obsahu, formy a organizace jednotlivé zkoušky konané ve školním roce 2019/2020, vyplývající ze změn maturitní zkoušky dle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, budou oznamovány uchazečům přímo prostřednictvím kontaktů, které uvedli v přihlášce. Informace uvedené na tomto portálu nebudou aktualizovány. Veškeré dotazy směřujte, prosím, na pjz@cermat.cz.

Základní informace o jednotlivé zkoušce

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, je zkouška konaná v rámci dalšího vzdělávání. Jako taková tedy není určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou pro její absolvování je, že uchazeč nesmí být žákem střední školy a musí mít alespoň základní stupeň vzdělání. Jednotlivá zkouška není cestou k získání maturity a ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede k získání stupně vzdělání.


Předměty a zkoušky

Zkoušky, které jsou uchazeči o jednotlivou zkoušku nabízeny, odpovídají předmětům a zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Český jazyk a literatura
Matematika
Cizí jazykAnglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk

Čím může být jednotlivá zkouška pro uchazeče zajímavá?

K těm nejčastějším důvodům pro získání Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, patří přijímací zkoušky na vysokou či vyšší odbornou školu nebo získání obecně uznávaného certifikátu jazykových či matematických dovedností pro potenciální či reálné zaměstnavatele.

Informace o podmínkách konání jednotlivé zkoušky naleznete v sekci Užitečné informace.


Důležité termíny

Přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, probíhá prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky od 24. února do 6. března 2020.

Poplatek za objednání jednotlivé zkoušky musí být uhrazen nejpozději 13. března 2020.

Storno přihlášky je možné provést nejpozději do 13. března 2020. Pokud uchazeč zkoušku do tohoto termínu nestornuje podle podmínek pro storno přihlášky, nebude mu zaplacený poplatek vrácen ani v případě, že se ke zkoušce nedostaví.

Seznam vybraných literárních děl odevzdává uchazeč o jednotlivou zkoušku z českého jazyka a literatury nejpozději do 13. března 2020. Formulář včetně nabídky literárních děl je ke stažení zde.

Kritéria hodnocení zkoušek jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 31. března 2020.