Zákon a vyhláška

Zákon č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. (dále jen vyhláška)

 • Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky je stanovena § 113 a § 113a školského zákona.

 • Jednotlivou zkoušku lze konat na základě přihlášky podané řediteli Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (viz § 113, odst. 2 písm. a, školského zákona)

 • Na konání, organizaci, průběh a hodnocení jednotlivé zkoušky se použijí ustanovení v § 77 až § 82 školského zákona (viz § 113, odst. 3 školského zákona)

 • Výjimku tvoří:
  • Jmenování předsedy zkušební maturitní komise, což v případě jednotlivé zkoušky odpovídající svou formou a obsahem zkoušce společné části maturitní zkoušky, vykonává ředitel Centra (viz § 113, odst. 3 školského zákona).

  • Termíny konání jednotlivé zkoušky stanovuje a zveřejňuje v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. Centrum (viz § 113, odst. 3 školského zákona).

 • Zkušební místo, ve kterém se bude zkouška odehrávat, stanovuje Centrum (viz § 113, odst. 4 školského zákona).

 • Před konáním zkoušky je uchazeč povinen prokázat se řediteli školy průkazem totožnosti opatřeným fotografií (viz § 113, odst. 4 školského zákona).

 • Centrum vyrozumí uchazeče o výsledku jednotlivé zkoušky do 20 pracovních dnů ode dne konání (viz § 113, odst. 6 školského zákona).

 • V případě neúspěchu má uchazeč právo opakovat zkoušku nejvýše dvakrát. Opakovat zkoušku lze vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. (§ 113, odst. 7)

 • Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce vydávané Centrem. (§ 113, odst. 8)

 • Úspěšným vykonáním jednotlivé zkoušky se nezíská příslušný stupeň vzdělání. (§ 113, odst. 8)

 • Možnost konání jednotlivé zkoušky se poskytuje za úplatu, která je v případě konání jednotlivé zkoušky, jejíž obsah a forma odpovídá společné části maturitní zkoušky, příjmem Centra. (§ 113, odst. 3)

Pravidla stanovení a zveřejnění termínů konání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny pro podání přihlášky, dále formu a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím právním předpisem. V prováděcím právním předpisu je rovněž stanovena nejvyšší možná úplata za jednotlivou zkoušku. Zmíněným právním předpisem je zde myšlena vyhláška č. 177/2009 Sb., tedy Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.


 • Ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou jsou pravidla konání jednotlivé zkoušky uvedena v § 48.

 • Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů stanovených pro společnou část maturitní zkoušky. (§ 48, odst. 1)

 • Termín konání jednotlivé zkoušky stanoví a zveřejní Centrum nejpozději 2 měsíce před jejich konání způsobem umožňujícím dálkový přístup. (§ 48, odst. 3)

 • Nejpozději 2 měsíce před konáním jednotlivé zkoušky jmenuje Centrum komisaře. (§ 48, odst. 3)

 • Nejpozději 14 dní před konáním jednotlivé zkoušky zašle Centrum uchazeči pozvánku k jejímu vykonání. Součástí pozvánky je datum, čas a místo konání zkoušky. (§ 48, odst. 3)

 • Jednotlivá zkouška se koná stejným způsobem, který je uveden v § 5 až § 13 vyhlášky č. 177/2009 Sb. (§ 48, odst. 5)

 • Hodnocení jednotlivé zkoušky se provádí způsobem podle § 22 a § 23. (§ 48, odst. 5)

 • Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním systému do 14 dnů od vykonání zkoušky nebo poslední dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka. (§ 48, odst. 6)

 • Centrum vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne stanovení celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně. (§ 48, odst. 7)

 • Prováděcí právní předpis stanovuje za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, poplatek nejvýše 1 500 Kč, který musí uchazeč o vykonání zaplati před zahájením zkoušky. (§ 50, odst. 1)

 • Konkrétní výši částky stanoví Centrum současně se zveřejněním termínu zkoušky. (§ 50, odst. 1)

 • Poplatek musí být zaplacen nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možné podat přihlášku k příslušné zkoušce. Nestane-li se tak, platnost přihlášky bude ukončena. (§ 50, odst. 1)

 • Za provedení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, náleží škole, která zkoušku provedla, podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této jednotlivé zkoušky, nejvýše však 50 % úplaty. (§ 50, odst. 2)

 • Nezbytnými náklady jsou (§ 50, odst. 3)
  • příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání zkoušky,
  • neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu zkoušky.
 • Tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Osvědčení vydávané prostřednictvím informačního systému Centra se tiskne na papír opatřený ochrannými prvky podle věty první a druhé. Osvědčení potvrzuje škola nebo Centrum podpisem odpovědného pracovníka a kulatým razítkem s malým státním znakem. (§ 50)


Ke stažení:Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb.